”Svenska skogarna är i ett alarmerande dåligt skick”

Skog1”En stor del av de svenska skogarnas ekosystem är i ett alarmerande dåligt skick”, menar Jan Terstad skogs- och naturvårdschef på Naturskyddsföreningen och uppmanar regeringen att sätta fart i arbetet med att skydda skog.

Regeringen har i sin regeringsförklaring tydligt aviserat att miljömålen ska nås. Samtidigt konstaterar ansvariga myndigheter att vi med dagens styrmedel inte kommer kunna uppnå de miljömål som rör skog och skogsbruk.

Inför vårbudgeten är det mycket viktigt att regeringen aviserar förstärkningen om 1 miljard kronor för naturvård som inte blev av i höstens budgetbeslut. Att dessutom använda den skog som staten själv råder över för att komma närmre måluppfyllelse är ett logiskt och kostnadseffektivt sätt att skydda mer naturvårdsvärdefull skog.

Ett konkret exempel är 41 skogsområden med höga naturvärden i Norrbottens län som ägs av statliga skogsbolaget Sveaskog. Naturvårdsverket har föreslagit att de skogarna ska överföras utan ersättning till Naturvårdsverket och skyddas som naturreservat. Vi läser att regeringen i budgetpropositionen skriver att den ”avser att återkomma i frågan”.

Även om budgeten röstades ned utgår Naturskyddsföreningen från att denna viljeinriktning ligger fast. Tiden är mer än mogen för regeringen att visa handlingskraft: ge omgående Naturvårdsverket ett uppdrag om att gå i mål med dessa 41 skogsområden. Låt inte dessa skogar avverkas, utan låt dem bidra till att uppnå riksdagens miljömål.

Statlig skog ska förvaltas som ett föredöme. Ideell naturvård har under många år dokumenterat stora brister i statliga Sveaskogs förvaltning av svenska folkets skogar. Det är för oss tydligt att Sveaskogs naturvårdsambitioner om 20 procent naturvård inte räcker för att skydda skogens mångfald. Sveaskog bör höja sin ambition till minst 30 procent naturvård. En sådan höjning skulle ge bolaget ett större utrymme att bedriva ett föredömligt skogsbruk.

Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef på Naturskyddsföreningen

Share This Post